LeveranciersauditLeveranciersaudit Supplier
Geregeld krijgen organisaties te maken met leveranciers van diensten of producten, die bepaalde zaken beloven waarvan men zich afvraagt of dat werkelijk wel zo is. De leveranciers audit kan zorgen voor het noodzakelijke inzicht, omdat een onafhankelijke derde namens uw organisatie daar ‘een kijkje in de keuken’ gaat nemen. Hierbij gelden uw vragen als leidraad.
Opdrachtgevers van de audit kunnen zijn: een bedrijf, organisatie (gemeente, bank) of overheidsorgaan (bijv. ministerie of uitvoeringsorganisatie).

Voorbeelden van vraagstellingen: hoe presteert de leverancier op het gebied van duurzaamheid; is het door een gemeente bestelde hout nu wel echt duurzaam, kan de leverancier de contractbepalingen nakomen?

Ook valt in dit kader te denken aan:

 • Leveranciers contracten scannen op implementatie en algemene voorwaarden.
 • Dienstverleners bij overheidsorganisaties; hebben zij het vermogen de dienstverlening op langere termijn op niveau te onderhouden?
 • Advies om de leveranciersselectie en -beoordeling te verbeteren.

Bij de voorbereiding van een leveranciersaudit betrekken wij medewerkers uit uw organisatie die inzicht hebben in de gemaakte afspraken. Na de audit krijgt u een auditrapport met aanbevelingen voor verbetering.
Ook kunt u ons inschakelen voor alleen het ontwikkelen en voorbereiden van leveranciersaudits.
Een leveranciersaudit wordt normaal uitgevoerd door een auditteam onder leiding van een Lead auditor. In het auditteam kunt u interne auditoren laten deelnemen. Zij hebben kennis van de eisen die u stelt aan de leverancier. Zij krijgen zo tevens de gelegenheid te leren van een ervaren auditor.


BRCBRC Global Standard for food safety

Betreft voedselveiligheid. De opvolger van het managementsysteem OHSAS. BRC staat voor British Retail Consortium, een Britse brancheorganisatie die de volgende standaarden onder haar hoede heeft:

BRC Food, een van oorsprong Britse standaard voor voedselveiligheid;
BRC-IoP, een Britse technische standaard voor producenten van verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen;
BRC Storage & Distribution, een Britse standaard voor opslag en distributie van voedingsmiddelen.

Triple P Solutions kan u ondersteunen bij de invoering van deze standaarden, eventueel gecombineerd met een andere standaard zoals de ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement. Ook kan een BRC norm worden geïntegreerd in een bestaand managementsysteem, bijvoorbeeld de ISO 9001. Hierdoor krijgt u een combi managementsysteem.OmgevingsmanagementFort Honswijk

De schakel tussen het project en haar omgeving. Bij ruimtelijke projecten hebben overheden te maken met allerlei belanghebbenden. Een goede relatie met hen is van belang.

Ze kunnen anders bezwaren gaan maken, beroep aantekenen etc. waardoor de uitvoering van een project langer gaat duren of zelfs kan worden opgeschort. Triple P Solutions kan hierin ondersteuning bieden.

Van belang zijn zaken als analyses wie bezwaar kunnen maken en wat de wensen zijn die bestuursorganen hebben. Bij geen of inadequate analyse kan vertraging optreden: bijvoorbeeld wensen van een gemeente die zijn genegeerd door de provincie, komen terug in een bouwvergunning. Hoe kun je e.e.a. zo managen, dat dat niet gebeurt?

Vanuit het beginsel: streven naar consensus of een zo groot mogelijke overeenstemming, kan Triple P Solutions zorgen voor de volgende activiteiten:

 • Opstellen een aanpassen van documenten
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Uitvoeren Stakeholder analyse
 • Nadenken hoe om te gaan met monumenten
 • Uitvoering rol van kwartiermaker
 • Begeleiden van vergunning trajecten
 • Het organiseren en faciliteren van besluitvormingsprocessen
 • Contact houden met omwonenden
 • Vergunningenmanagement
 • Creatieve oplossingen bedenken
 • Afhandelen klachten omwonenden

Referentie: In 2017 heeft Triple P Solutions een omgevingsvisie van Fort Honwijk gemaakt.Monumenten


historisch honswijk.


Achtergrond M.I Rigter TPS


In het verleden was Maarten Rigter bestuurlijk actie in de stichtingen Militair Erfgoed en Grebbelinie. In die hoedanigheid maakte hij o.a. hergebruikplannen voor de kanonkazemat aan de Diefdijk, een bestemmings- en ontwikkelingsplan voor Fort Honswijk, een toeristisch plan hergebruik Grebbelinie, voerde een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek Waal-IJssel linie uit bij Nijmegen inclusief het maken van een restauratieplan voor bestaande verdedigingswerken. Daarnaast is bij hem uitgebreide kennis aanwezig aangaande restauratietechnieken, metaalconservering binnen monumenten, het brandveilig inrichten van gebouwen met respect voor de historie en bestaande vormgeving, het aanvragen van gebruiksvergunningen voor gebouwen. Tenslotte heeft hij vanuit zijn bestuursfuncties een relatienetwerk binnen het Ministerie van Defensie opgebouwd..


huis
Een concreet voorbeeld in het kader van behoud en ontwikkeling van monumenten is de genieloods in het Werk aan het Spoel. Voor dit monument is:

 • Een monumenteninventarisatie rapport opgesteld op basis van historisch onderzoek.
 • Een juridische procedures gevoerd in het kader van behoud.
Juridisch advies bij o.a. erfenissen en testamentenCirculair ondernemen levert veel geld op!

Op verzoek van klanten, heeft Triple P Solutions de laatste tijd het advies over een het op een juiste manier uitvoeren van testamenten en het opstellen daarvan, opgepakt.

Dit op basis van het feit, dat de oprichter van het bedrijf in het verleden ook rechten heeft gestudeerd. Inmiddels is er ook kennis in huis, van testamenten gebaseerd op het Engelse recht.

De begeleiding bij erfenissen en testamenten kan inhouden:

 • Opstellen een aanpassen van documenten
 • Overleg met notarissen, advocaten, accountants
 • Second opinion documenten
 • Optreden als gemachtigde namens een client

In het verleden heeft Triple P Solutions juridische begeleiding gegeven bij o.a.

 • Ontruimingsprocedures bij huurwoningen
 • Aanvraag milieuvergunningen
 • Bestemmingsplan procedures.Milieu historisch onderzoek


Milieuvervuiling vindt vaak haar gronden in het verleden. Dit geldt o.a. voor bodemvervuiling. TP Solutions kan u ten dienste zijn met archiefonderzoek (oude foto's, kaarten, vergunningen) naar historische bodemvervuiling en onderzoek hoe milieuproblemen in het verleden zijn ontstaan met de daarna gekozen oplossingen.

Hierbij kunnen allerlei instrumenten aan de orde komen die zijn gekozen, met name juridische en bestuurlijke. Een bekend voorbeeld is de aanpak van de zeer grote vervuiling in het Rijnmondgebied in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw die op deze manier onder controle is gebracht.Contingency plan: risicobeheersing, 'Plan B'


Betsy Weber at flickr.com, "The key to live is how well you deal with plan b." In de wereld van Duurzame Ontwikkeling is het 'contingency plan' een nieuw verschijnsel. Een contingency plan is gericht op het hanteren van een noodsituatie: bijvoorbeeld een brand of het wegvallen van de stroom- of gasaanvoer of een ernstig incident waarbij veel werknemers betrokken zijn. Alles draait om het beheersen van buitengewone risico's die de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Deze benadering kan ook ingebed worden in een managementsysteem zoals ISO of INK. Een voordeel in dit kader is de mogelijkheid om verzekeringspremies te verlagen.

Triple P Solutions heeft praktische sjablonen van contingency plannen beschikbaar, en kan u hiermee op weg helpen.Duurzaam inkopen


Duurzaam inkopen
Op Rijksoverheid.nl geeft de Nederlandse overheid aan wat ze grosso modo onder duurzaam inkopen verstaat:

De overheid verlangt van leveranciers dat ze rekening houden met het milieu. Sinds juli 2011 gelden bovendien sociale criteria: bijvoorbeeld om kinderarbeid tegen te gaan. Overheden kopen jaarlijks voor ruim € 50 miljard in. Daarmee geven ze de markt voor duurzame producten een impuls. Bij het verder ontwikkelen van criteria voor duurzaam inkopen werkt de overheid samen met het bedrijfsleven.


Wat 'duurzaam inkopen' concreet inhoudt voor verschillende groepen van diensten en producten valt te achterhalen via de site van Pianoo Expertisecentrum Aanbesteden. Wijzigingen en actualiseringen in het beleid kunt u via dezelfde site achterhalen.

Ook MVO Nederland geeft veel praktisch bruikbare informatie over hoe u kunt inspelen op het overheidsbeleid op gebied van duurzaam inkopen.

Triple P Solutions helpt u graag om uw weg te vinden in het duurzaam inkopen - beleid van de Nederlandse overheid: van gemeente en waterschap tot en met het Rijk.Bestuur & organisatie verbeteren


Herkomst van deze afbeelding: Wikipedia Wachtrijen. Leveringen per abuis naar de verkeerde bestemming gestuurd. Wel iets ontvangen, maar niet datgene wat u besteld heeft. Te grote voorraden. 'Dubbel' werk.

Dit zijn allemaal voorbeelden van incidenten waar organisaties en hun klanten niet op zitten te wachten. Laatstgenoemden zullen er niet voor betalen.

Triple P Solutions helpt uw organisatie te stroomlijnen: via methodieken zoals 'Lean',' Green Belt' en 'Black Belt'.


Al deze methodieken richten zich op de oorzaken van problemen waar u mogelijkerwijs tegenaan loopt, zoals:

 • misverstanden in de communicatie
 • defecten in de productiemiddelen
 • overbodige verspilling van kostbare grondstoffen
 • afwijkingen van routine-afspraken in uw bedrijf

'Lean' is gericht op vereenvoudiging van uw organisatie en vermindering van bureaucratie.

'Green Belt' is bedoeld voor verbetertrajecten in een organisatie van beperkte omvang.

'Black Belt' is bedoeld voor meer complexe verbetertrajecten in een grotere organisatie.De interim


Herkomst van deze foto: 'Mr. Tee' op Flickr.com. Licentie: Creative Commons CC BY Maarten Rigter van Triple P Solutions, heeft een aantal interim klussen gedaan, waaronder het functioneren als interim-manager.
Een interim-manager (vanaf nu: interim) is een tijdelijke manager of leidinggevende. Ook kan het een tijdelijke inhuurkracht zijn, voor specialistische werkzaamheden.

De interim wordt voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Vaak gaat het om een externe: een functionaris van buiten de eigen organisatie.

Redenen om een interim aan te trekken kunnen divers zijn.

Er is nog geen geschikte opvolger voor de inmiddels vertrokken vorige manager.

Of de huidige manager is:

 • langdurig ziek of op zwangerschapsverlof
 • vanwege onenigheid op non-actief gesteld

Vaak is een interim nodig om leiding te geven aan een reorganisatie, omdat bijvoorbeeld:

 • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
 • negatieve gevolgen van beleid van een vorige manager recht moeten worden getrokken

Daarnaast zijn er nog drie andere soorten situaties waarin een interim wenselijk is:

 • speciale projecten
 • piekperiode
 • overbruggingsperiode

Speciale projecten betreffen projecten naast de normale gang van zaken in het bedrijf, zonder ingrijpende gevolgen.

Extra hulp in een piekperiode: wanneer meer moet worden gedaan dan normaal. Bijvoorbeeld bij het opleveren van de jaarlijkse begroting.

Аls er een gat ontstaat in het management, is een overbruggingsperiode wenselijk: onder leiding van een interim. Laatstgenoemde blijft in functie totdat er bijvoorbeeld:

 • een vaste werknemer voor een vacature is gevonden
 • of totdat de betreffende leidinggevende weer zijn of haar werkzaamheden hervat

Een interim heeft als voordeel dat hij of zij minder verbonden is met de geschiedenis van de afdeling of bedrijf. Daarom kan hij of zij makkelijker moeilijke beslissingen nemen.

Verder kan een interim vaak terugvallen op uitgebreide ervaring, waardoor deze verschillende projecten goed aankan.Compliance management


llustratie afkomstig van http://fomex.nl/ Het woord compliance komt van de Engelse uitdrukking
to comply with: overeenkomen met.

Het niet voldoen aan wetten en regels kan grote nadelen met zich meebrengen, zoals:

 • privaatrechtelijke claims
 • strafrechtelijke vervolging
 • conflicten met omwonenden
 • wrijvingen met belangengroeperingen

Het kan van belang zijn na te gaan of de gang van zaken overeen komt met ter zake doende wet- en regelgeving, zoals:

 • milieuvergunningen
 • convenanten
 • regelingen vanuit brancheorganisaties

Als u deskundige assistentie nodig heeft ten aanzien van dit soort vraagstukken, neem dan contact met ons op.Uw project van start tot finish


Afbeelding ontleend aan Wikipedia Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.


Triple P Solutions kan u ondersteunen bij projectmanagement:

o.a. door het leveren van vakbekwame personen voor verschillende specifieke aandachtsgebieden.


Deze aandachtsgebieden zijn:

 • projectleiding
 • directievoering
 • kwaliteitstoezicht
 • normering
 • subsidieaanvragen
 • aanbestedingen
 • normering onderhoud
 • visuele inspecties
 • nacalculaties
 • advisering

Een project is een activiteit met het doel iets te creëren; een dergelijke activiteit is begrensd qua tijd en middelen. In tegenstelling tot een programma of proces is een project eenmalig. Het wordt meestal in samenwerking met verschillende mensen en organisaties uitgevoerd.

Eén van de andere definities die verbonden wordt met het begrip project, is deze:

een geheel van activiteiten om in een tijdelijke organisatie binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken.Quick scan duurzaam kantoorHet onderwerp ‘milieu op kantoor’ is de laatste tijd actueler geworden. De vraag wat wij aan het milieu doen, kan snel ingevuld worden. Al met kleine ingrepen, is het mogelijk tot een waardevolle bijdrage te komen en kosten besparen.
Alleen al de invoer van circulair papier, dat tegenwoordig in kwaliteiten geleverd wordt die niet van nieuw papier zijn te onderscheiden, spaart veel bomen. Te denken valt hierbij aan onder meer:

 • energiegebruik kantoren en computers
 • printinstellingen computers
 • vervoer van medewerkers
 • minder milieubelastende kantoorartikelen inclusief catering
 • beter in kunnen spelen op bepaalde aanbestedingen
 • meting van elektromagnetische velden
 • het gebruik van planten, om de lucht te zuiveren

In aanbestedingen van overheden en grotere bedrijven spelen voorwaarden met betrekking tot duurzaamheid een steeds belangrijker rol. Een goedkoper en efficiënter werkende kantoororganisatie schept ook mogelijkheden om goedkoper te kunnen tenderen of korting aan te kunnen bieden.

Financiële besparingen en CO2 reductie
En… 10% papierbesparing is zonder al te grote wijzigingen mogelijk. Het gemiddelde papierverbruik per werknemer voor middelgrote kantoororganisaties is 50 A4-vellen per dag. Een aanzienlijke kostenpost.

Daarnaast leidt een serieuze aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de regel tot een kostenbesparing van 5%. Ook het aspect CO2 is van belang. De productie van 1 vel nieuw papier zorgt voor minimaal 120 gram CO2 uitstoot.

Aanpak
De Quick scan zal in een dag worden afgerond. In de ochtend is er een gesprek gevolgd door een
rondgang. In de middag worden het onderzoek afgerond en de resultaten uitgewerkt.

Hierna volgt een korte presentatie voor het management, met daarin aangegeven de concrete punten waaraan
gewerkt kan worden. Een schriftelijke verklaring aangaande de uitgevoerde scan is mogelijk.

Kosten
De Quick scan duurzaamheid wordt aangeboden voor het all-in bedrag van € 550,- ex BTW. Dit is
inclusief een korte rapportage.

Uitvoering
De Quick scan zal worden uitgevoerd door Maarten Rigter. Hij heeft een uitgebreide en passende
werkervaring: vanaf 1994 actief als kwaliteit, milieu en arboadviseur, vanaf 2004 als Lead auditor milieumanagement ISO 14001. In die hoedanigheid lichtte hij talloze kantoororganisaties door.
Maarten is te vinden op LinkedIn, eigenaar van het bedrijf RE&Q Consulting/ Triple P Solutions en
past de 7 MVO bouwstenen in zijn eigen bedrijfsvoering toe.

Vervolg
De Quick scan kan gevolgd worden door advisering rond de implementatie. Uitvoering van de implementatie is ook ‘in company’ mogelijk.INK - managementmodel


Bron: XQ, http://www.xqmp.nl/.

Het INK Managementmodel is een Nederlandse benadering, die erop gericht is een organisatie te helpen haar eigen prestaties te evalueren. Met name voor een organisatie die deel uitmaakt van de overheid, kan baat hebben bij deze benadering.

Het model maakt duidelijk hoe 'rijp' een organisatie is; het helpt om zich te concentreren op aandachtsgebieden waar verbetering mogelijk is. Ook helpt deze benadering om mogelijkheden te identificeren op gebied van duurzaamheid.Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist

Aannemers (VCA)


VCA -logo. Illustratie afkomstig van http://www.albertvdscheur.nl Triple P Solutions kan u op weg helpen als het gaat om de Veiligheids Checklist Aannemers, oftewel kortweg VCA.

Hiermee kunnen bedrijven aantonen, dat ze voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, en dat ze deze beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.


De VCA-checklist kan op drie manieren gecertificeerd worden:

 • één ster
 • twee sterren
 • of door middel van de toevoeging 'P'

Het twee-sterrencertificaat is met name bedoeld voor hoofdaannemers en bedrijven met meer dan 35 man operationeel personeel.

Het P-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemie.OHSAS 18001 arbomanagementsysteem


 OHSAS - logo. Illustratie afkomstig van http://www.mountain-riders.org TP Solutions heeft adviestrajecten uitgevoerd in het kader van de implementatie van de OHSAS 18001: een norm voor een arbo- en veiligheidsmanagement waarmee een organisatie de arbo- en veiligheidsrisico's kan beheersen en de prestaties op dit gebied verbeteren.

Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd, om deze vervolgens te verminderen.