In New York is een voorbereidende klimaattop gehouden


Nieuwe website emvmeting.nu

Ongeveer driehonderdduizend mensen gingen de straten van New York op, om aandacht te vragen voor de gevaren van klimaatverandering. Op meer dan 2500 andere plekken op deze aarde vonden soortgelijke 'klimaatmarsen' plaats: New Delhi, Amsterdam, Londen. Zelfs in Aleppo, Syrië, zou een - kleine - betoging zijn geweest. De top was zo belangrijk omdat de regeringsleiders zelf kwamen, op uitnodiging van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Deze VN-top dwong ze betrokkenheid te tonen en verantwoording te nemen."

Eind 2014 is er weer een 'echte' klimaatconferentie in Lima, Peru. Dat is het laatste station voor de belangrijke top in Parijs, eind 2015, waar een nieuw en ambitieus klimaat­akkoord moet worden gesloten, als opvolger van het Kyoto-protocol.Gezond werken, leven, meten van straling


Gezond werken en metingen straling Veel werknemers werken in een slecht binnenmilieu. De lucht uit de airco is verontreinigd, de vochtigheid te hoog, er is onnodig veel elektromagnetische straling, planten ontbreken. Dit leidt tot een vermindering van de arbeidsproductiviteit en allerlei - soms vage - klachten waarvan de oorzaak niet altijd duidelijk is.


Voorbeelden zijn slapeloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn, huidklachten, nervositeit, ADHD, prikkelbaarheid, onrustige benen, maag- en darmklachten, algemeen onbehaaglijkheidsgevoel, hoge bloeddruk, stress, concentratieverlies, allergieën, hyperactiviteit, een chronische vermoeidheid. Deze klachten komen ook voor in thuissituaties.

Sinds 2014 kan Triple P Solutions ook metingen naar straling uitvoeren. Het gaat om het meten en analyseren van hoogfrequente elektromagnetische straling (DECT, GSM, UMTS, Wi-Fi) en zogenaamde 'vuile elektriciteit' in leidingen op werkplekken en in huizen. Tevens wordt gekeken naar laagfrequente elektromagnetische straling die aanwezig is in elektriciteitsleidingen en elektrische apparaten. Dit in het kader van het toenemend aantal elektro sensitieve personen, die op hun werk of thuis lichamelijke klachten krijgen door de steeds toenemende straling.

Een onderdeel waaraan bij MVO meestal niet wordt gedacht, is de toenemende stralingsbelasting waaraan werknemers op kantoor worden blootgesteld.

Door middel van een onderzoek ter plaatse wordt de belasting in kaart gebracht. Hierna volgt een rapportage met plan van aanpak, waardoor de stralingsbelasting aanzienlijk kan worden terug gebracht.

Voor verdere info in deze zie:

Partners voor een Gezond Leefmilieu  - PCL
Stichting Elektro-Hypersensitiviteit - EHS
Nationaal Platform Stralingsrisico's.
YouTube video: Talloze klachten Hoge UTMS Zendmast midden in Woonwijk
Zendmast Protest HaarlemmermeerDiensten i.s.m. de MVO Prestatieladder & ISO 26000


Herkomst illustratie links: http://everfresh.nl/ Rechts: http://learn2improve.nl/

TP Solutions kan zorgen voor een deskundige begeleiding om zo snel mogelijk te kunnen certificeren voor de MVO Prestatieladder. Dit op basis van de kennis die o.a. opgedaan is tijdens eerdere begeleidingstrajecten op dit gebied. Hiervoor zijn invulsjablonen beschikbaar.

Een uitbreiding of verdieping van het managementsysteem met elementen uit de ISO 26000 richtlijn voor MVO is mogelijk. Hierbij maakt u de keuze voor bepaalde elementen. Dit kan bijvoorbeeld het stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zijn of het meer te werk stellen van mensen met een functiebeperking. TP Solutions kan u hierbij met raad en daad bijstaan op basis van de aanwezige MVO kennis. De keuze is aan u!MVO - het concept


Een MVO logo, herkomst onbekend


Grosso modo heeft dit concept betrekking op:

 • duurzaam ondernemen
 • maatschappelijk ondernemen

MVO is hoe dan ook een vorm van ondernemen die past binnen de Triple P benadering:

 • met respect voor de sociale kant, people
 • binnen ecologische randvoorwaarden, planetMVO Prestatieladder


Afbeelding ontleend aan http://www.idcentre.nl/

Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, is de MVO Prestatieladder een bruikbare certificatienorm. Doelen van deze norm zijn:

 • het integreren van aanvaarde uitgangspunten voor duurzaam ondernemen
 • transparant en toetsbaar maken van kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem
 • objectiverend vaststellen op welk van de vijf niveau een bedrijf of organisatie zich bevindt

Twee nauw samenhangende stappen zijn bedoeld om het proces van duurzame ontwikkeling van een bedrijf of organisatie (hierna: organisatie) objectiverend aantoonbaar te maken. Deze stappen zijn:

 • de organisatie krijgt een bepaald MVO certificaat toegekend
 • op basis van dat certificaat krijgt de organisatie een bepaalde plaats op de MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is ingedeeld in vijf niveau's. De hierboven bedoelde organisatie komt op grond van haar MVO certificaat op één van de vijf niveaus terecht.

Op elk van deze vijf niveaus kan een certificaat worden afgegeven: al naar gelang het resultaat van de certificatie audit. De Niveaus 1 en 2 zijn zogenaamde instapniveau's. Ze leveren elk een éénjarig certificaat op. Het is de bedoeling binnen dat jaar maatregelen te nemen die de organisatie in staat stellen het driejarige MVO certificaat Niveau-3 te behalen.

Op Niveau 3 kunt u direct beginnen, indien het ISO 9001 of 14001 certificaat behaald is. Niveau-3 staat voor datgene wat algemeen haalbaar geacht wordt voor de bedrijfstak waarbinnen de organisatie werkzaam is. Uiteraard is het van belang dat de organisatie de duurzame ontwikkeling in de praktijk voortzet na het halen van Niveau 3. Als dat gebeurt, kan de organisatie zich al doende een sport hoger op de Prestatieladder begeven.

Zo kan niveau 4 worden bereikt: de organisatie heeft in samenspraak met stakeholders branche overstijgende doelen geformuleerd en neemt haar verantwoordelijkheid duidelijk in de keten.

Het hoogst bereikbare niveau is 5:
de organisatie scherpt in overleg met stakeholders haar MVO-doelen verder aan. Een MVO-verslag (extern geverifieerd conform GRI op minimaal niveau B+) en twee gecertificeerde managementsystemen (gebaseerd op minimaal één van de certificatienormen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 of SA 8000) zijn onderdeel van dit niveau 5.

Op beide niveau's 4 en 5 worden de keten en de samenleving als stakeholders gezien. Er dient dus ver over de grenzen van het eigen bedrijf of de organisatie heen gekeken te worden.

Er zijn belangrijke voordelen op het hoogste niveau, op fiscaal gebied.
Bedrijven met een certificaat voor de MVO Prestatieladder kunnen in aanmerking komen voor extra belastingaftrek. De Milieulijst van de MIA\Vamil-regeling 2013 is gepubliceerd. Op deze lijst staan zo'n 360 investeringen die echt milieuwinst opleveren! Als een bedrijf hierin investeert, wordt hier niet alleen het milieu beter van, maar ook het bedrijf zelf kan profiteren van een aantrekkelijke belastingaftrek. Met ingang van 2012 kunnen bedrijven een aanvraag indienen om hiervoor in aanmerking te komen. Het fiscale voordeel geldt voor bedrijven die investeringen voor apparatuur of civieltechnische werken, die bijdragen aan de realisatie van een milieuwinst volgens de MVO Prestatieladder op niveau 5.MVO - een klein praktijkvoorbeeld


Maatschappelijk betrokken ondernemen bij Overkempe. Bron: Jasper Hutten, 21 september 2010, op http://www.regiosalland.nl/


Medewerkers van de Eenheid Beleid en Realisatie van de gemeente Olst-Wijhe hebben hard gewerkt bij Overkempe in Olst: tijdens hun personeelsmiddag op maandag 20 september 2010.

Overkempe is momenteel (augustus 2013) een locatie van de De Seizoenen die zorg, begeleiding en dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Bronnen:

 • Jasper Hutten op dinsdag 21 september 2010 op de website van de Regio Salland
 • de hierboven aangehaalde website van De Seizoenen